Avís legal

Aquest web és gestionat per Omma, amb domicili a Barcelona, proveïda de NIF 43443480E i amb correu electrònic info@ommadisseny.com.

El web ha estat creat per al seu ús gratuït, informatiu i per a ús personal, i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de Omma, d'algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts.

Els usuaris que accedeixin a aquest web estan autoritzats a visualitzar tota la informació que conté, així com també a efectuar-ne reproduccions privades en els seus propis sistemes informàtics, sempre que els elements que hagin estat reproduïts estiguin únicament destinats a un ús personal de l'usuari i no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

Així mateix, el web ofereix la possibilitat de contactar amb Omma per a l’adquisició dels drets de reproducció d’imatges tant per a entitats sense afany de lucre com per a entitats amb finalitats comercials.

Omma només es fa responsable de la informació continguda en aquest web, i no assumeix cap responsabilitat de la informació que es pot obtenir en altres webs no gestionades directament per ella, als quals aquest web pugui remetre mitjançant enllaços a sistemes externs que no depenguin de Omma. La finalitat dels enllaços que apareixen en aquest web és exclusivament  informativa i no suposa en cap cas un suggeriment o una invitació a l'usuari perquè visiti els webs de destinació.

La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC, l'edició digital del qual és l'únic instrument que dóna fe de l'autenticitat i contingut, o en altres diaris oficials.

Omma no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. Així mateix, tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema a causa d'un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

Política de privadesa

Aquest web és gestionat per Omma, amb domicili a Barcelona, proveïda de NIF 43443480E i amb correu electrònic info@ommadisseny.com.

El web posa a disposició dels navegants diverses formes de contacte i conté formularis de sol·licitud de serveis o de contacte on es sol·liciten dades de caràcter personal per tal de, segons el formulari o forma de contacte de que es tracti, atendre les seves sol·licituds, informar-los d'activitats, serveis o productes, prestar-los els serveis oferts en cada moment, permetre l'accés a processos de selecció de personal, concertació de col·laboradors o actuacions de mecenatge i patrocini.

S'informa que les dades facilitades seran tractades d'acord amb la normativa vigent, amb la màxima confidencialitat i que seran incorporades a fitxers titularitat de Omma amb les finalitats citades anteriorment.

Vostè es compromet a facilitar dades veraces, completes i actualitzades. En cas que ens faciliti dades d'una tercera persona vostè s'obliga a informar-la prèviament d'aquesta política de privacitat i obtenir el seu consentiment al tractament de les dades en els termes aquí previstos.

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la Llei, mitjançant escrit dirigit a l'adreça de correu electrònic info@ommadisseny.com o bé per correu postal a l'atenció del Responsable LOPD de Omma, c. Pinar del Rio 66 2n2a, 08027 Barcelona.

Així mateix vostè pot incorporar-se a les diverses xarxes socials on Omma o algun equipament en concret gestionat per aquesta té presència. En aquest cas vostè consent el tractament de les dades que figurin en el seu perfil i accepta tant aquesta política de privacitat com la pròpia de la xarxa social que es tracti, així com permet expressament que el funcionament de la xarxa social en qüestió publiqui notícies i informacions al seu perfil o bé que la seva alta a la xarxa sigui visible pels restants usuaris. En aquests casos Omma tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la seva pertinença a la xarxa social triada, informar de les activitats, serveis o productes oferts en cada cas i participar en les restants activitats o funcionalitats de les que la xarxa disposi. En relació a les xarxes socials vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes abans esmentats sempre en relació a les dades tractades per Omma podent ser necessari l'exercici dels citats drets directament davant la xarxa social utilitzada en relació a les dades que aquesta darrera tracti.

Així mateix aquest lloc web informa, directament o mitjançant la incorporació d'enllaços, d'activitats i serveis prestats per terceres persones alienes a Omma els quals tenen les seves pròpies polítiques de privacitat. En aquests casos el nostre web es limita a indicar les dades de contacte del tercer no recollint Omma cap dada personal i no assumint cap responsabilitat en relació a les dades que vostè faciliti a aquestes terceres persones. El navegant es responsable de verificar qui és el titular del fitxer de dades en cada cas i de llegir atentament la seva política de privacitat.

Finalment, alguns serveis oferts per Omma poden estar gestionats per tercers amb qui l'usuari establirà una relació directa i independent de la que pugui tenir amb la companyia. En aquests casos, Omma cedirà a aquest tercer, el qual queda identificat adequadament en el lloc web, les dades facilitades amb l'única finalitat que el tercer atengui la seva sol·licitud i li presti, en el seu cas, el servei sol·licitat. El navegant és responsable de verificar qui serà el cessionari de les dades i de llegir la seva respectiva política de privacitat, autoritzant la cessió pel simple fet de facilitar les dades.

Omma es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, aquesta política de privacitat per tal d'adequar-la a novetats legislatives, a l'activitat de l'entitat o al funcionament del web. El navegant és responsable de verificar en cada moment la política de privacitat vigent.

Sobre omma

omma és una companyia dedicada a ajudar a les empreses a conceptualitzar i dirigir la seva estratègia de comunicació.

Des de fa més de 15 anys ens movem de la mà de les noves tecnologies per especialitzar-nos en estratègia internet i projectes de marketing digital.

Contacte

663 87 86 55

info@ommadisseny.com